Innovation Broker

Käsi pitämässä lamppua

Huom! Innovation Broker palveluun on jatkuvasti avoinna oleva haku, jonka hakulomake on sivun alareunassa!

Innovation Broker eli “innovaatiovälittäjä” on kansainvälinen toimintamalli, jolla pyritään kasvattamaan innovatiivisten hankintojen määrää ja laatua tunnistamalla ja kokoamalla yhteen hankintayksiköiden hankintatietoja sekä yritysten innovaatiodataa. 

Innovation Broker -palveluiden tavoitteena on tukea asiakasta innovatiivisen hankinnan suunnittelussa ja valmistelussa. Tarjottavia palveluita yhdistää pyrkimys lisätä hankintayksiköiden ja potentiaalisten toimittajien välistä vuoropuhelua ja tiedonkulkua.

Tavoitteena on, että Innovation Brokerin palveluiden myötä saavutettaisiin mm. innovatiivisia hankintoja ja yhteishankintoja, yhteisiä vaatimusmäärittelyitä ja tietomalleja, dokumentoituja kokeiluja ja pilotteja, osuvampia tarjouspyyntöjä, referenssejä ja EU-rahoitusta.

Innovation Brokerin palvelut

Innovation Brokerin palveluita ovat esimerkiksi digisparraus, hankintamenettelyn valinnan tuki, markkinavuoropuhelun tuki, markkinaselvitys/tarpeiden ja innovaatioiden matchmaking, rahoitusmahdollisuuksien kartoitus, tavoitteiden kirkastaminen sekä vaatimusmäärittelyjen laatimisen tuki. Lisäksi voidaan mahdollisuuksien mukaan tarjota muuta vastaavaa asiakkaiden tarpeiden mukaista palvelua. Lopulliset päätökset toteutettavista palveluista ja palvelukokonaisuuksien sisällöistä tehdään asiakasvalinnan yhteydessä. 

Digisparraus tukee digihankintoja, joissa kehitetään ja hankitaan erilaisia digitaalisia työkaluja ja ratkaisuja. Digisparraus voi keskittyä esimerkiksi käyttötapaustarkasteluihin ja niiden perusteella asetettaviin alusta- ja rajapintaratkaisujen tai pilvipalveluiden hankintaan liittyviin teknisiin vaatimuksiin.    

Hankintamenettelyn valinnan tuki auttaa hankintayksikköä hankintamenettelyn valinnassa. Tavoitteena on tunnistaa asiakkaan kanssa parhaiten tavoitteita tukeva etenemistapa innovatiivisen hankinnan toteuttamiseen.  

Markkinavuoropuhelun tuki tarjoaa uusia näkökulmia ja malleja markkinavuoropuhelun käymiseen. Tavoitteena on tunnistaa parhaat tavat käydä markkinavuoropuhelua sparrattavan hankinnan osalta ja kehittää käytäntöjä, joiden myötä markkinavuoropuhelut tukevat hankinnan valmistelua sekä tilaajaa että tarjoajia hyödyttävällä tavalla.  

Markkinaselvitys eli tarpeiden ja innovaatioiden matchmaking tukee hankintayksikköä markkinatilanteen kokonaiskuvan muodostamisessa. Osana palvelua tunnistetaan erilaisia lähteitä hyödyntäen potentiaalisia palveluntarjoajia, joilla olisi mahdollisuus vastata hankintayksikön kehitystarpeisiin. Markkinaselvitys tukee tavoitteiden ja kriteerien laatimista ja toimii myös markkinavuoropuheluiden järjestämisen tukena.  

Rahoitusmahdollisuuksien kartoitus tarjoaa kokonaisnäkymän erilaisiin innovatiivisten hankintojen rahoitusmahdollisuuksiin. Kartoituksessa käydään läpi asiakkaan hankintaan soveltuvia ajankohtaisia rahoitushakuja.  

Tavoitteiden kirkastaminen tukee asiakasta hankinnan tavoitteiden kirkastamisessa ja hankinnan kokonaisuuden/kohteen tarkentamisessa. 

Vaatimusmäärittelyjen laatimisen tuki tarjoaa substanssiasiantuntijan näkökulman innovatiivisen hankinnan vaatimusmäärittelyjen laatimiseen. Tavoitteena on selkeyttää tarpeita ja laatia vaatimusmäärittelyt, jotka mahdollistavat hankintayksikön ja palveluntarjoajien yhteiskehittämisen ja kannustavat innovointiin.  

Innovation Broker toimintamalli

Innovation Broker -toimintamallin kehittäminen Suomeen ja 2021-2022 toteutettu pilottiprojekti on osa Hankinta-Suomi -ohjelman tavoitteiden toteutusta. Lisäksi toiminnan taustaa ja tavoitteita on kuvattu erilaisissa EU:n ja kansallisen tason toimenpideohjelmissa ja hankkeissa, kuten Procure2Innovate ja Innovatiivisten julkisten hankintojen toimenpideohjelma (IJH).

Innovation Brokerin asiakkaat valitaan avoimen haun kautta. Hakulomakkeen täyttäneisiin ollaan yhteydessä kahden viikon kuluessa, lomakkeen lisäksi hakijoille pidetään lyhyet sparraustarvetta kartoittavat haastattelut. 

Pääset täyttämään hakulomakkeen tästä. 

tags