Hankintojen green deal -sopimukset

Käsiä rivissä puunrungolla

Julkisten hankintojen green deal -sopimus on vapaaehtoinen, hankintoihin kohdistettu sitoumus, jonka hankintayksikkö solmii valtion osapuolen kanssa. Sopimusmallia on kehitetty yhteistyössä hankintayksiköiden ja ministeriöiden kanssa. Green deal –sopimuksiin otetaan mukaan uusia hankintayksiköitä.  

Green deal tukee kuntien, kaupunkien, kuntayhtymien sekä valtion hankintayksiköiden olemassa olevia rakenteita, kuten hiilineutraalisuustavoitteita, resurssiviisauden, kiertotalouden, kestävien sekä innovatiivisten hankintojen tiekarttoja, ilmastostrategioita ja energiatehokkuussopimuksia. 

KEINO tukee hankintatoiminnassa

KEINO-osaamiskeskuksen tehtävänä on toteuttaa green deal –sopimusten tavoitteita konkreettisessa hankintatoiminnassa ja siten vauhdittaa bio- ja kiertotaloutta sekä vähähiilisyyttä edistävien hankintojen toteuttamista. Green deal -sopimuksen solmineille hankintayksiköille osaamiskeskus tarjoaa laajaa asiantuntijapalveluaan yhteisen valmisteluvaiheen aikana sekä tukea myös kilpailutusvaiheessa. Green deal -sopimuksen tehneet hankintayksiköt muodostavat yhteisesti uuden hankintaosaamisverkoston, joka myös sitoutuu antamaan vertaistukea muille.

Green deal -sopimus soveltuu hankintayksiköille, joilla on tahto, resurssit sekä motivaatio kehittää toimintaansa ja omaksua uusia toimintamalleja nopeallakin aikataululla. Kunkin green deal -sopimuksen sitoumukset ja yksityiskohdat määritellään sisältö- ja aihealuekohtaisesti. 

Mihin hankintojen green dealissä sitoudutaan?

Julkisten hankintojen green dealissä tehdään sopimus, joka edellyttää hankintayksikön ylimmän johdon päätöstä ja sen mukaista valtuutusta toimia. Johdon päätös helpottaa myös toimialojen osallistumista ja sitoutumista tavoitteisiin. Green dealit syntyvät tarvelähtöisesti ja päätetään yhdessä hankintayksiköiden kanssa. Sopimuksen toinen osapuoli on ministeriö, joka valikoituu hankintakohteen teeman mukaisesti. 

Green deal -sopimuksessa hankintayksikkö sitoutuu

  • konreettisesti toteuttamaan valituissa hankinnoissa green dealissä sovittuja tavoitteita, jakamaan muille kokemuksia hankinnan aikana ja mentoroimaan muita kiinnostuneita prosessin aikana luodun toimintamallin käyttöönotosta
  • prosessiin osallistumiseen: Hankintakohdekohtaisessa green dealissä edellytetään hankintayksikön omaa työpanosta ja -aikaa koko prosessiin: valmisteluvaiheeseen, kilpailuttamiseen ja sopimuksen aikaiseen yhteistyöhön.  
  • Green deal -sopimukseen voi liittyä ottamalla yhteyttä sopimuksen yhteyshenkilöön 

Green deal -sopimuksessa valtio sitoutuu

  • tarjoamaan asiantuntija-apua osaamiskeskuksen kautta
  • tuottamaan vuosittaista seurantaa ja vaikuttavuusarviointia
  • tuottamaan yhtenäistä viestintämateriaalia ja näkyvyyttä dealin tehneille sekä kansallisesti että kansainvälisesti
  • Green deal -ryhmissä tunnistettujen esteiden helpottamiseen

 

Lisätietoja Green deal –sopimuksista ja niiden toteutamisesta Sitoumus 2050 –sivustolla

tags