KEINO-osaamiskeskuksen toiminta

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO on osa hallitusohjelman toteutusta, jonka toimintaa ohjaa ja rahoittaa työ- ja elinkeinoministeriö.

KEINO on konsortio, jonka eri osa-alueiden toteuttamisesta ja yhdessä kehittämisestä vastaavat Motiva Oy, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Innovaatiorahoituskeskus Business Finland, Suomen ympäristökeskus SYKE sekä Hansel Oy. Maaliskuussa 2022 alkaneella toimintakaudella Suomen Kuntaliitto siirtyi verkoston jäsenestä strategiseksi kumppaniksi.

KEINO-osaamiskeskus kehittää kestäviin ja innovatiivisiin hankintoihin liittyvää osaamista, johtamista, mittaamista, yritysyhteistyötä sekä edistää uusien ratkaisujen ja toimintamallien skaalautumista. KEINO-osaamiskeskus toisin sanoen tukee ja auttaa julkisia hankkijoita kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämisessä.

KEINO-osaamiskeskuksen visio 2030

Suomi on kansainvälinen edelläkävijä, joka hyödyntää aktiivisesti kestäviä ja innovatiivisia hankintoja yhteiskunnan uudistumisessa ja kestävässä kasvussa

 • KEINO on vaikuttava kehittäjäkumppani yhteiskunnan uudistamisessa, kestävässä kasvussa ja kehityksessä julkisten hankintojen avulla.
 • KEINO luo edellytyksiä edistää julkisilla hankinnoilla Suomen hiilineutraalisuustavoitetta 2035 sekä kiertotalouden ja digitalisaation toteuttamista.
 • KEINO auttaa julkista sektoria ja yrityksiä yhdessä ratkaisemaan vaativia kehityshaasteita ja tuottamaan kansainvälisesti kilpailukykyisiä ratkaisuja.
 • KEINO tuottaa merkittävää lisäarvoa yhteiskunnalle, kumppaneilleen sekä verkoston organisaatioille.
 • KEINO on kestävien ja innovatiivisten hankintojen kehittämisen kansainvälinen edelläkävijä.
   

Tavoitteet ja mittarit toimintakaudelle 2022-2023

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut KEINO-osaamiskeskuksen toimintavuosille 2022–2023 kehitystavoitteita ja kolme mitattavaa päätavoitetta. Toimintakauden suunnittelun lähtökohtina ovat olleet Sanna Marinin hallitusohjelman lisäksi muun muassa Innovatiivisten julkisten hankintojen toimenpidesuunnitelma 2020–2023,valtakunnallinen julkisten hankintojen strategia (Hankinta-Suomi), Kansallinen TKI-tiekartta ja Kiertotalouden strateginen ohjelma. Läpileikkaavina painopisteinä toiminnassa ovat kiertotalouden, vähähiilisyyden,
digitalisaation ja ekosysteemien edistäminen sekä datan hyödyntäminen.  

 • TAVOITE 1: Julkisen sektorin kyvykkyys kestävien ja innovatiivisten hankintojen hyödyntämiseen on parantunut ja hankintoja johdetaan strategisesti.
 • MITTARIT:
  • Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen johtaminen ja osaaminen ovat parantuneet.
  • Uusia kestävien ja innovatiivisten hankintojen edistämisen toimintamalleja on kehitetty ja otettu käyttöön hankintayksiköissä.
  • Hankintayksiköt ovat asettaneet kestävien ja innovatiivisten hankintojen lisäämiselle mittatavia tavoitteita ja niiden toteutumista
  • seurataan.
  • Hankintayksiköiden välinen tietojen vaihto ja yhteistyössä toteutetut hankinnat ovat lisääntyneet KEINOn palvelut vastaavat kysyntään ja
  • tarpeisiin
    
 • TAVOITE 2: Julkisen sektorin ja yritysten välinen yhteistyö hankinnoissa on lisääntynyt ja ratkaisut skaalautuvat.
 • MITTARIT:
  • Yhteistyön toimintamalleja on kehitetty ja yhteiskehittäminen yritysten kanssa on lisääntynyt.
  • Yhteistyön tuloksena on syntynyt yhteiskuntaa uudistavia  edelläkävijähankintoja, jotka skaalautuvat.
  • Hankintojen kansainvälinen yhteistyö on vahvistunut (ml. eri rahoituslähteiden hyödyntäminen)
    
 • TAVOITE 3: Kestävien ja innovatiivisten hankintojen määrä on lisääntynyt.
 • MITTARI:
  • Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen määrän kehitystrendi.

Konsortion jäsenet laativat vuosittain tavoitteiden edistämiseksi tarkemman toimintasuunnitelman.

KEINO-osaamiskeskuksen toiminnan ohjaus

KEINO-osaamiskeskuksen strategisen johtamisen tukena toimii jatkossa erikseen ministeriöiden edustajista nimettävä sihteeristö sekä laajapohjainen yhteistyöryhmä. Sihteeristön ja yhteistyöryhmän tehtävistä määrätään erikseen nimeämis-/asettamispäätösten yhteydessä.

 

tags