Mikä innovatiivinen hankinta?

Kaksi ihmistä keskustelee

Tekemällä innovatiivisia hankintoja hankintayksiköt vauhdittavat teknologista kehitystä ja auttavat aikamme isojen haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen, ratkaisemista.

Innovatiivinen hankinta on laaja käsite, jolla viitataan uudenlaiseen ajatteluun julkisten hankintojen toteuttamisessa. Se kenen näkökulmasta toiminta on uudenlaista ja innovatiivista, on myös määriteltävissä eri tavoin. 

Hallitusohjelmassa asetettu tavoite nostaa innovatiivisten hankintojen osuutta, innovaatiot osana kansallisen julkisten hankintojen strategian tahtotiloja sekä hankintalakiin kirjattu tavoite edistää innovatiivisten hankintojen tekemistä viittaavatkin kokonaisuuteen, jossa innovatiivisuus ja innovaatiot käsitteinä kulkevat rinnakkain kuvaten hankintoja hiukan eri näkökulmista. Näiden ohella puhutaan myös innovaatiomyönteisistä hankinnoista, mikä ajatuksena kuvaa hyvin innovatiivisten hankintojen perimmäistä ideaa.

innovatiivisen hankinnan prosessi

Innovatiivisuuden määrittely julkisissa hankinnoissa

Innovatiivinen hankinnan prosessi / Innovatiivinen hankintamenettely 

Julkisen hankinnan toteutus on hankintayksikölle innovatiivista, kun hankinnan suunnittelussa, itse hankintamenettelyn läpiviennissä (esim. uuden ratkaisun kehitystyö) tai hankinnan kohteen määrittelyssä ilmenee uudenlaisia käytäntöjä. Hankintayksikkö voi esimerkiksi ennalta määritellyn toteutusmallin sijaan kohdistaa hankintansa haluttuihin tuloksiin ja vaikutuksiin, jolloin toimittajille syntyy enemmän vapautta ehdottaa vaihtoehtoisia ratkaisumalleja.  

Innovatiivinen hankinnan kohde  

Hankinnan kohde on innovatiivinen, kun se kohdistuu kokonaan uuteen tai aiemmasta merkittävästi paranneltuun tuotteeseen tai palveluun. Kohteen uutuusarvo toki määrittyy sen mukaan, missä suhteessa (kenelle) kohde on innovatiivinen ja näin ollen innovatiivisuus voi ilmetä   

  • Hankintayksikölle uutena ratkaisuna, joka on kuitenkin käytössä muissa hankintayksiköissä 
  • Hankinnan kohteen toimialalle uutena ratkaisuna, joka on kuitenkin käytössä muilla toimialoilla tai  
  • Valtiolle uutena ratkaisuna, joka on kuitenkin otettu käyttöön kotimaan ulkopuolella.   
  • Yhteiskunnalle kansainvälisesti uutena ratkaisuna eli innovaationa. Innovaation hankinnassa tilaaja on tosiasiallisesti hankinnan kohteena olevan tuotteen tai palvelun (tiedetysti) maailmanlaajuisesti ensimmäinen käyttäjä.   

Uutuusarvon lisäksi on tärkeää, että innovatiivinen hankinta johtaa aiempaa parempaan lopputulokseen tilaajan tai palvelun käyttäjän kannalta. Lopputuloksen parantuminen voi ilmetä esimerkiksi asiakastyytyväisyytenä, laadun parantumisena, pienempinä elinkaarikustannuksia tai kustannustehokkuuden parantumisena.  

Euroopan komissio luokittelee innovaatiot eli uudet ratkaisut esimerkiksi seuraavasti: 

  • Tutkimus- ja kehitystyötä sisältävät hankinnat, joissa luodaan tavoitteellisesti merkittävästi uutta ratkaisua 
  • Olemassa olevia ratkaisuja parantavat hankinnat (esimeriksi päivitykset, tuoteparannukset) 
  • Innovaatioiden käyttöönottoa vauhdittavat hankinnat 
  • Systeemistä – toimintatapamuutosta vauhdittavat hankinnat –jotka vauhdittavat merkittävääkin muutosta, mutta koostuvat esim. tavanomaisista -olevassa olevista moduuleista. 

Innovatiivisuus strategisena tavoitteena

Innovatiivisuus on kirjattu tavoitteeksi moniin strategioihin ja sillä on tärkeä rooli myös hankintastrategiassa, sillä innovatiivisilla hankinnoilla voidaan mm. parantaa palveluiden laatua, palveluprosessien tuottavuutta ja ympäristövaikutusten pienentämisestä. Innovatiivisia hankintoja voi edistää tekemällä systemaattista yhteistyötä alan yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Yrityksille innovatiiviset hankinnat tarjoavatkin tärkeitä asiakasreferenssejä uusien tuotteiden ja palveluiden kaupallistamisessa. Hankinnan avulla syntyvä liiketoiminnan kasvu tuottaa myös työllisyysvaikutuksia. 

Innovatiivisuuden tai innovaationäkökohtien huomioiminen hankinnoissa edellyttää sitä, että hankintayksikkö tiedostaa, minkälaisissa hankinnoissa innovatiivisuus on tärkeää. Hankintojen innovaatiopotentiaali onkin hyvä selvittää osana hankintojen johtamista. Markkinatuntemus ja -analytiikka sekä markkinavuoropuheluosaaminen ovat tässä keskeisiä työkaluja. Tärkeää on myös kehitysmyönteisen asenteen omaksuminen ja ketterä toiminta alati muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Miten innovatiivisuus kannattaa kirjata hankintoja ohjaaviin linjauksiin?

Yksi mahdollisuus kirjata innovatiivisuus hankintoja ohjaaviin strategisiin linjauksiin on esimerkiksi linjata, että innovaatiopotentiaali arvioidaan aina, kun hankinnan valmisteluvaiheessa tunnistetaan hankinnan pitävän sisällään innovatiivista potentiaalia joko tilaajan tai toimittajan toiminnan suhteen. Lisää hankintojen innovaatiopotentiaalin arvioinnista voi lukea seuraavasta Keino-osaamiskeskuksen tuottamasta ohjeesta: 

Hankintojen innovaatiopotentiaalin arviointiohje

Innovatiivisten hankintojen ja hankintaprosessien käyttöön voi kannustaa strategiassa esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:  
•    Nykyisten tuotteiden, palveluiden ja palveluntarjoajien toiminnassa on haasteita
•    Markkinoille on syntynyt uusia, laadullisesti parempia ja/tai kustannustehokkaampia tapoja vastata organisaation tarpeisiin
•    Organisaatio tarvitsee myös ulkopuolisia resursseja haasteensa ratkaisemiseksi. Tällöin voidaan ottaa käyttöön innovatiivisia sopimus- ja toteutusmalleja kuten allianssimalli.
•    Organisaation tehtävissä, toimintaympäristössä tai palvelujärjestelmissä tapahtuneet muutokset kannustavat uusien ratkaisujen etsimiseen.

Hankintojen innovatiivisuus kansallisena strategisena tavoitteena 

Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi nostaa innovatiivisten hankintojen osuus 10 prosenttiin julkisista hankinnoista hallituskauden loppuun mennessä. Tavoitteen toteutumista seurataan vuositasolla, ja sen tueksi on TEM:n johdolla valmisteltu toimenpidesuunnitelma. Suunnitelman avulla pyritään saavuttamaan myös kansallisen hankintastrategian innovaatiotavoitteet (ks. tätä varten valmisteltu tausta-asiakirja).

Euroopan komissio tukee innovaatioratkaisujen hankintaa  

Euroopan komissio tukee julkisia hankkijoita, jotka haluavat kehittää tai ostaa innovatiivisia ratkaisuja. Se tarjoaa: 

Euroopan unioni rahoittaa innovaatiohankintahankkeita. Näiden tarkoituksena on oltava kehittää innovaatioon suuntautuneita käytäntöjä, jotka edistävät älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua. Tavoitteena on edistää innovatiivisten yritysten kehittymistä Euroopassa. Euroopan unioni rahoittaa myös innovaatioekosysteemien kanssa tehtävän yhteistyökehyksen luomista mm. seuraavasti: 

  • ns. Suurten volyymien hankkijat (Big Buyers) -aloite, joka edistää eurooppalaisten suurten ostajien yhteistyötä strategisissa julkisissa hankinnoissa edistääkseen innovatiivisten tavaroiden ja palvelujen markkinoita 

  • ns. Innovaatiovälitys (Innovation Broker) -toiminta pyrkii luomaan innovaatiohankintojen välittäjän, joka kokoaa yhteen julkiset ostajat, innovaatioiden toimittajat (erityisesti pk-yritykset ja startup -yritykset), sijoittajat ja tutkijat helpottamaan innovatiivisten tavaroiden ja palvelujen hankintaa. Lue lisää Keinon tarjoamasta innovaatiovälittäjäpalvelusta 

Esimerkkejä innovatiivisista hankinnoista

Esimerkkejä erilaisista innovatiivisista hankinnoista voit hakea Keinokkaat esimerkit -sivultamme merkitsemällä hakukriteeriksi hankinnan toteuttamisen esimerkit sekä esimerkkilisyyden asiasanaksi "innovatiivisuus". 

Lisätietoa innovatiivisista hankinnoista muualla verkossa

Innovatiiviset julkiset hankinnat – määrittely, mahdollisuudet ja mittaaminen

Valtioneuvoston selvitys innovatiivisten julkisten hankintojen mahdollisuuksista eri toimialoilla ja eri tyyppisissä hankinnoissa.

narrow

Innovatiiviset julkiset hankinnat: vaikutukset ja hyvät käytännöt

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan artikkelisarja 16/2018.

narrow