Verkostoja ja hankkeita

Koska verkostoissa on voimaa, on KEINO verkostomainen osaamiskeskus. KEINO muodostuu siis erillisten toimijoiden verkostosta mutta pyrkii myös muodostamaan niitä ja kannustamaan sellaisten muodostamiseen.

Alla muutamia esimerkkejä keinokkaista eli kestävien ja innovatiivisten toimijoiden verkostoista. Erilaisia hankinta-aiheisia hankkeita voi etsiä myös esimerkiksi rakennerahastotietopalvelusta, johon listataan EAKR ja ESR -rahoitteiset hankkeet. Mikäli sinulla on tiedossa hanke, jota ei löydy alta, voit kertoa siitä meille lähettämällä postia osoitteeseen palvelu [at ] hankintakeino.fi. 

SUOMALAISET KESTÄVÄT/ INNOVATIIVISET HANKKEET JA VERKOSTOT

CANEMURE

Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE) -hanke toteuttaa kansallista ilmastopolitiikkaa. Hankkeessa viedään käytäntöön erityisesti energia- ja ilmastostrategian (EIS) sekä keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjauksia. Canemure on 22 partnerin ja 15 osarahoittajan konsortio, jonka koordinaattorina toimii Suomen ympäristökeskus. Hankkeen budjetti on 15,3 miljoonaa euroa, ja suuri osa hankkeen rahoituksesta tulee EU:n Life-ohjelmasta. Canemure-hankkeen toiminta keskittyy seitsemälle alueelle: Etelä-Karjalaan, Pirkanmaalle, Pohjois-Pohjanmaalle, Päijät-Hämeeseen, Satakuntaan, Uudellemaalle ja Varsinais-Suomeen. Canemure-hankkeessa toteutetaan 17 eri toimijoiden koordinoimaa osahankekokonaisuutta, jotka tuottavat konkreettisia tuloksia. Osahankkeet jakautuvat kuuden eri teeman alle.

Toimintavuodet: 2018-2024

Circpro 

Hankkeen tarkoituksena on edistää kiertotaloushankintojen toteuttamista Kymenlaakson alueella ja kv-partnereiden toiminta-alueella. Interreg Europe -ohjelman rahoittamaa hanketta koordinoi Kouvola Innovation. 

Toimintavuodet: 2018-2023

CIRCWASTE 

CIRCWASTE-hanke tavoittelee kiertotaloutta Suomessa ja edistää materiaalivirtojen tehokasta käyttöä, jätteen synnyn ehkäisyä sekä materiaalien kierrätystä. CIRCWASTE on 20 kumppanin ja 10 osarahoittajan luomus, jonka koordinaattorina toimii Suomen ympäristökeskus. Hanke saa suuren osan rahoituksesta Euroopan komission LIFE-ohjelmasta.

Toimintavuodet:

Energia- ja materiaaliloikka 

Energia- ja materiaaliloikka -verkkopalvelu toteuttaa omalta osaltaan hallituksen julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta. Sivustolla kannustetaan energia ja materiaalitehokkuuteen esimerkkien, vertaistuen ja yhteisöllisyyden avulla ja dokumentoidaan monenlaisia jo toteutuneita ja menossa olevia loikkia  

Toimintavuodet: 2018-

Hankinta-Suomi

Suomeen perustetaan laaja-alainen julkisten hankintojen yhteistyöfoorumi Hankinta-Suomi syksyllä 2019. Kyseinen yhteistyöfoorumi laatii Suomelle yhteisen julkisten hankintojen strategian. Foorumin lanseeraustilaisuus pidettiin 9.5.2019. Tallenne tilausuudesta löytyy Youtube-videona VideonetChannel-kanavalta.

Julkisen puurakentamisen neuvontapalvelu

Motivan julkisen puurakentamisen neuvontapalvelu tarjoaa kunnille ja kaupungeille asiantuntevaa maksutonta apua puurakentamisen liittyvissä kysymyksissä. Motiva järjestää kunnille ja kaupungeille Puuakatemia-koulutuksia julkisen puurakentamisen eri teemoista vuosina 2021–2022. Maksuttomat verkkokoulutukset tarjoavat kunnille tietoa puurakentamisen eri vaiheista, strategiasta ja kaavoituksesta aina hankkeen tekniseen toteuttamiseen. Kunnille on tarjolla myös vertaistukea, asiantuntijasparrausta ja oppien vaihtoa Motivan vetämissä julkisen puurakentamisen vauhdittajaryhmissä. Ryhmät on tarkoitettu julkisille toimijoille, jotka työskentelevät puurakentamisen hankkeiden tai niiden valmistelun parissa. Edistäjäryhmät keskittyvät työssään uudisrakennuksiin ja korjausrakentamiseen. Motivan julkisen puurakentamisen neuvontapalvelun rahoittaa ympäristöministeriö osana Puurakentamisen ohjelmaa (2016–2022).

Toimintavuodet: 2021-2022

Kiihdyttämö 

Kiihdyttämö on hanke, joka liittää vähähiilisyden ja kiertotalouden tavoitteet julkisiin hankintoihin ja arvioi niiden elinkaarenaikaisia hyötyjä hankintojen suunnitteluvaiheessa. Kärkiteemoina ovat rakentaminen, liikenne ja kuljetukset, sekä julkiset ruokapalvelut. Hankkeessa luotsataan kansallisesti merkittävän kokoluokan yhteishankintoja, sekä tehdään vähähiilisten ja kiertotaloushankintojen rahoitusinstrumentteja hankkijoille tutuiksi. 

Toimintavuodet: 2018-2019

Mahva - Maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen vahvaksi 

MAHVA tarjoaa tietoa ja osaamista maaseudun yrityksille ja hankintayksiköille julkisista hankinnoista sekä infoaa ja uutisoi maakuntien Pykäläbaari-tilaisuuksista ja muista palveluhankintoihin liittyvistä ajankohtaisista asioista. MAHVA hanketta toteuttavat Turun yliopiston Brahea-keskus, Helsingin yliopiston Ruralia instituutti ja Savon koulutuskuntayhtymä EkoCentria. 

Toimintavuodet: 2018-2020

SIEPP -Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla 

Hankkeen tavoitteena on lisätä työllistymismahdollisuuksia heikossa työmarkkina-asemassa oleville ihmisille julkisten hankintojen avulla. Hankkeessa toteutetaan pilottihankintoja, joissa sovelletaan työllistämisehtoa. Hankkeessa mukana ovat THL, Helsingin kaupunki ja Vantaan kaupunki. 

Toimintavuodet: 2017-2020

Fiksut hankinnat Kymenlaakso (Kouvola) 

Fiksut hankinnat-hankkeessa kehitetään hankintayksiköiden ja tarjoajien välistä vuoropuhelua sekä tuetaan pienten yritysten pääsyä julkisiin hankintoihin. EAKR rahoitteista hanketta toteuttaa Kouvola Innovation. 

Toimintavuodet: 2017-2019

Fiksut hankinnat Kymenlaakso (Kotkan-Haminan seutu) 

Hankkeella pyritään vaikuttamaan julkisten hankintojen hankintatoiminnan kehittymiseen niin, että tarjouspyynnöt valmistellaan ja toteutetaan etenkin alueen yritykset huomioon ottaen sekä vahvistamaan alueen yritysten osaamista ja mahdollisuuksia osallistua tarjouspyyntöihin. EAKR hanketta toteuttaa Cursor. 

Toimintavuodet: 2017-2019

Lapin hankinta-asiamies 

Hankkeen tavoitteena on hankintayksiköiden ja pk-yritysten hankintaosaamisen lisääminen sekä kannustaa yrityksiä osallistumaan tarjouskilpailuihin. Kuntien hankintapolitiikkaa kehittämällä voidaan merkittävästi tukea vähähiilisen talouden liiketoimintaedellytysten kehittymistä. EAKR hanketta toteuttaa Lapin yrittäjät. 

Toimintavuodet: 2018-2020

Hankinnat Imatran seudulla haltuun - HIH 

hankkeen keskeiset tavoitteet on kehittää Imatran kaupungin hankintojen toimintamalleja yritysyhteistyömäisempään suuntaan, jossa jo hankinnan tarvemäärittelyä tehdessä hyödynnetään yrityksiltä saatavaa alan ajankohtaista ja asiantuntevaa näkemystä ja mahdollisuuksia ratkaista hankintayksikön tarve mahdollisesti uudella tavalla, sekä tukea yritysten intressejä kehittyä ja kehittää omaa toimintaansa parantamalla niiden kykyä vastata julkisiin tarjouspyyntöihin. EAKR hanketta toteuttaa Imatran kaupunki. 

Toimintavuodet: 2018-2020

Hankinnat Etelä-Karjalassa Haltuun – HEH 

hankkeessa kehitetään Lappeenrannan ja Länsi-Saimaan kuntien hankintojen suunnittelukäytäntöjä elinkaari-, kestävän kehityksen ja innovatiivisten hankintojen mahdollisuuksia huomioon ottaen sekä parannetaan maakunnan yritysten valmiuksia vastata alueen julkisten toimijoiden tarjouspyyntöihin. Hanke nivoutuu tiiviisti Imatran seutukunnalla toteutettavaan Hankinnat Imatran seudulla Haltuun -hankkeeseen. Hanketta toteuttaa Lappeenrannan kaupunki. 

Toimintavuodet: 2018-2020

INKA Satakunta - innovatiiviset kasvupalvelut Satakunnassa 

INKA Satakunta projektissa pilotoidaan 4-6 palvelukokonaisuutta, jotka kaikki palvelevat tulevaan kasvupalvelu-uudistukseen liittyvää palvelujen välttämätöntä kehittämistyötä. Pilotoinnit tehdään asiakaslähtöisesti ja palvelumuotoilua hyödyntäen. Uusia ratkaisuja pilotoitaviin malleihin haetaan mm. innovatiivisista hankintamenetelmistä kuten innovaatiokumppanuus, neuvottelumenettely ja tulosperusteinen hankintatapa. 

Toimintavuodet: 2018-2020

Ympäristöosaamisesta alueellinen menestystekijä

Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan uusia toimintamalleja julkisten hankintojen vastuullisuuden parantamiseksi yhdessä tilaajan ja palveluntuottajien kanssa. Hankkeessa laaditaan kestävien hankintojen toteuttamiseksi kestävyyskriteerejä valituille tuote- tai palveluryhmille. EAKR hanketta toteuttaa Savon koulutuskuntayhtymä. 

Toimintavuodet: 2018-2020

Parempia ja vaikuttavampia hankintoja Pohjois-Savoon

Hankkeen tavoitteena on hankintayksiköiden (julkisen sektorin eri toimijat) ja pk-yritysten hankintaosaamisen lisääminen sekä yritysten kannustaminen osallistumaan tarjouskilpailuihin. Hankintayksiköiden hankintaosaamisen lisääntymisen myötä hankintayksiköt toimivat paremmin uuden hankintalain edellyttämällä tavalla ottaen huomioon hankintojen osiin jakamisen, markkinavuoropuhelun sekä hankintojen suunnittelun. Hankkeen toteuttaa Savon yrittäjät ry.

Toimintavuodet: 2019-2020

KANSAINVÄLISET KESTÄVÄT/ INNOVATIIVISET HANKKEET JA VERKOSTOT

CircularPP

Vuonna 2017 käynnistynyt 2,45 miljoonan euron hanke edistää Itämeren alueen ohjelma-alueen kiertotaloutta. Hanke tukee liiketoimintainnovaatioita synnyttävien toimijoiden valmiuksia ja vahvistaa uusien tuotteiden käyttöönottoa julkisissa hankinnoissa. Hanke lisää hankkijoiden tietoutta markkinoilla olevista kiertotaloutta edistävistä materiaaleista ja tuotteista sekä vahvistaa päättäjien tietämystä kiertotaloushankintojen ohjauksesta. Suomesta mukana Suomen ympäristökeskus SYKE. Hankekumppaneina on tanskalaisia, ruotsalaisia, venäläisiä, latvialaisia ja puolalaisia kuntia, organisaatioita, tutkimuslaitoksia ja ympäristötoimijoita. 

Hankkeen kohderyhmiä ovat kaikki hankintaketjun eri vaiheissa toimivat osapuolet julkisista päätöksentekijöistä ja hankkijoista yrityksiin. Erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kyvykkyyttä tuetaan ja kehitetään niin, että ne voivat paremmin vastata julkisen sektorin tarpeisiin ja synnyttää uusia liiketoimintamalleja.

Procure2innovate

Verkoston tavoitteena on lisätä innovaatioiden ja innovatiivisten hankintojen valmiuksien kehittämistä Euroopassa. Procure2innovate luo Euroopan unioniin laajan kansallisten osaamiskeskusten verkoston. Verkoston jäsenmaista viidessä toimii kansallinen innovatiivisten hankintojen osaamiskeskus. Viidessä muussa maassa valmistellaan kansallisen osaamiskeskuksen perustamista (Portugali, Kreikka, Irlanti, Viro ja Italia). Verkosto tukee osaamiskeskusten välistä tiedonvaihtoa ja parhaiden käytäntöjen omaksumista maiden välillä. Toiminnassa olevien osaamiskeskusten edustajat avustavat valmisteluvaiheessa olevien osaamiskeskusten perustamisessa. Tavoitteena on myös maiden välisen yhteistyön vahvistaminen innovatiivisten hankintojen toteutuksessa.

Urban Agenda

EU:n kaupunkeja koskeva toimintaohjelma eli nk. kaupunkiagendan avulla pyritään vastaamaan kaupunkien kohtaamiin haasteisiin ja helpottamaan EU-rahoituksen saatavuutta ja yhdistelemistä sekä parantamaan kaupunkien kehittämiseen liittyvää tietopohjaa ja kokemustenvaihtoa. Keskeisellä sijalla kaupunkiagendassa on 13:n yhteistyökumppanuushankkeen kehittäminen. Kumppanuuden tavoitteena on, että EU-maat, EU-elimet sekä kansalaisjärjestöjen ja liikeyritysten kaltaiset tahot voivat tehdä tasavertaista yhteistyötä urbaanien alueiden kehityksen hyväksi. Keskeiset teemat yhteiselle kehittämistyölle ovat:

 1. Maahanmuuttajien ja pakolaisten kotouttaminen.
 2. Ilmanlaatu.
 3. Kaupunkiköyhyys.
 4. Asuminen.
 5. Kiertotalous.
 6. Työpaikat ja osaaminen paikallistaloudessa.
 7. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen (ml. vihreät infrastruktuuriratkaisut).
 8. Energiamuutos.
 9. Kestävä maankäyttö ja luontoon perustuvat ratkaisut.
 10. Kaupunkiliikkuvuus.
 11. Digitaalinen muutos.
 12. Innovatiiviset ja vastuulliset julkiset hankinnat
 13. Kaupunkitilojen turvallisuus

StratKIT - Innovatiivisia strategioita julkisille ruokapalveluille: Kestävyystyökalu Itämeren alueelle

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa julkisten ruokapalvelujen nykytilanne ja osaamistaso, mallintaa kestävän kehityksen dynamiikkaa, sekä rakentaa käytännön kestävyystyökalu julkisen ruokapalvelusektorin käyttöön. Hanketta rahoittaa Interreg Baltic Sea Region, ja mukana on toimijoita Suomen lisäksi myös Puolasta, Saksasta, Tanskasta, Venäjältä ja Virosta.

Toimintavuodet: 2019-2021