Julkisten hankintojen johtaminen ja kehittäminen

Julkisten hankintojen johtamisessa ja kehittämisessä on paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia*.  Strategia antaa toiminnalle suunnan ja merkityksen sekä auttaa asettamaan tärkeät asiat etualalle.

Strategian tavoitteena on määrittää selkeästi, mitä pitää tehdä, ja miten tulee toimia, jotta omat resurssit huomioiden päästään haluttuihin tavoitteisiin. Strategiassa määritellään tavoitteet ja niiden saavuttamisen tapa ja aikataulu. Lisäksi sovitaan, miten tavoitteiden saavuttaminen voidaan todeta.
 

Muista seuraavat seitsemän asiaa, kun lähdet johtamaan ja/tai kehittämään hankintatoimea:

  1. Otan riittävästi aikaa itselleni ja muille, jotta selvitämme nykytilanteen monipuolisesti ja eri toimijoiden näkökulmasta. 
  2. Kirkastan, mitä strategisia tahtotiloja toteutetaan hankintojen avulla, tai missä hankinnoilla on keskeinen rooli. 
  3. Suunnittelen, aikataulutan ja priorisoin yhteistyössä niiden toimijoiden kanssa, jotka ovat keskeisessä roolissa strategian toimeenpanossa – tai joiden työhön toimeenpano vaikuttaa.
  4. Selvitän, missä on tarve lisäkoulutukselle tai rekrytoinnille ja uudenlaiselle tai innovatiiviselle tekemiselle!
  5. Otan käyttöön tavan tunnistaa riskit
  6. Pidän toiminnallistamisen suunnitelmat ajantasaisina ja kaikille avoimina sekä viestin hankintojen strategisesta johtamisesta, sen kehittymisestä ja tuloksista asianomaisille.
  7. Seuraan ja arvioin sekä käytän organisaatiooni sopivalla tavalla hankintoihin ja hankintojen johtamiseen liittyvää tietoa.
     

Julkisten hankintojen johtaminen ja kehittäminen -osuudesta sivuiltamme löydät monipuolisesti tietoa seuraavista aiheista: Hankintojen strateginen johtaminen,  hankintojen kehittäminen,  hankintojen analysointi ja tiedolla johtaminen, hankintojen strategiset linjaukset, strategian toiminnalllistaminen, hankintojen vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi, sekä stragian vaikuttavuuden mittarit.  

paperilennokit

Julkisten hankintojen johtaminen ja kehittäminen

Julkisten hankintojen johtaminen ja kehittäminen  osioon on koottu kattava tietopaketti hankintojen strategisesta johtamisesta, analysoinnista, yleisesti käytetyistä strategisista linjauksista, strategian toiminnallistamisesta sekä hankintojen ja koko strategian arvioinnista ja mittaamisesta.

lateral-image-left

Hankintatoimen ja hankintojen johtamisen tuki

KEINO-osaamiskeskus valmentaa ja sparraa hankintayksiköiden johtoa strategisten tavoitteiden asettamisessa sekä auttaa vastuullisten ja innovaatiomyönteisten strategioiden laadinnassa ja toimeenpanossa. Tavoitteena on tehdä hankintojen roolia näkyväksi ja lisätä ymmärrystä hankintojen merkityksestä julkisten organisaatioiden perustehtävien toteutuksessa sekä vahvistaa hankintojen hyödyntämistä strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Tavoitteena on, että hankinnat tunnistetaan osana kokonaisvaltaista johtamisjärjestelmää. Lisäksi tarjoamme tietoa kestäviin ja innovatiivisiin hankintoihin liittyvien tavoitteiden toteutumisen seurantamittareista kansallisella tasolla ja tuemme julkisten hankintojen vaikuttavuuden todentamista.

Tutustu hankintojen vaikuttavuuden johtamisen ohjelmaamme (KEINO-akatemia)

Lisää aiheesta

Julkisten hankintojen johtamisen ja kehittämisen perustietopaketti (pdf)

Aiheeseen liittyvää muualla verkossa

*(katso Alhola & Kaljonen 2017 Kestävät julkiset hankinnat – nykytila ja kehittämisehdotuksiaVM 2020 Suomen julkisten hankintojen tilannekuva)